Forskrift 2009-07-07 nr 992

BALLSTVANNFORSKRIFT

Forskrift 7. juli 2009 nr. 992 om hindring av spredning

av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter

fra skip (ballastvannforskriften)

Hjemmel:

Fastsatt av Miljøverndepartementet 7. juli 2009 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet

(skipssikkerhetsloven) § 2, § 6, § 31, § 32 og § 33 og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold

(naturmangfoldloven) § 28 fjerde ledd.

Endringer:

Endret ved forskrift 27 nov 2009 nr. 1415, 24. juni 2010 nr. 966.

INNHOLD

Kapittel 1 Generelle bestemmelser

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

§ 1 Virkeområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

§ 2 Definisjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

§ 3 Unntak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305

§ 4 Fravik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305

Kapittel 2 Krav til håndtering av ballastvann

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

§ 5 Håndtering av ballastvann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

§ 6 Utskifting av urenset ballastvann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

§ 7 Rensing av ballastvann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

§ 8 Levering av ballastvann til mottaksanlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

§ 9 Plan for håndtering av ballastvann og sedimenter fra ballastvanntanker . . . . . . . 307

§ 10 Ballastvanndagbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

§ 11 Besiktelse og sertifisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

Kapittel 3 Avsluttende bestemmelser

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

§ 12 Ikrafttredelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

Vedlegg 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

Vedlegg 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

Kapittel 1

Generelle bestemmelser

§ 1

Virkeområde

Forskriften gjelder i norsk territorialfarvann, herunder i territorialfarvannet rundt Svalbard

og Jan Mayen, og i norsk økonomisk sone for alle skip som er bygget for å føre ballastvann.

Som skip regnes også neddykkbare fartøy og flyttbare innretninger under transport.

Forskriften gjelder ikke for:

a) skip som utelukkende går i norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone,

b) skip med permanent ballastvann i forseglede tanker og

Avsnitt 2.5 Ballastvannforskriften

305

IV

VIII

c) skip som er mindre enn 50 meter med maksimalt 8 kubikkmeter ballastvannkapasitet,

som benyttes utelukkende for rekreasjon, i konkurransesammenheng eller som hovedsakelig

benyttes til letings- og redningsoperasjoner. Slike skip skal likevel skifte ut ballastvann

utenfor havnefarvann og så langt fra kysten som praktisk mulig.

Trer i kraft 1 juli 2010.

§ 2

Definisjoner

I denne forskriften betyr:

a)

 

Ballastvann: Vann, medregnet suspendert stoff, tatt om bord på et skip for å kontrollere

skipets styrlast, slagside, dypgang, stabilitet eller spenninger i skroget.

b)

 

Ballastvannkapasitet: Samlet volumetrisk kapasitet i tanker, rom eller områder på et skip

som brukes til å føre, ta inn eller slippe ut ballastvann, herunder flerbrukstanker, flerbruksrom

eller flerbruksområder utformet slik at de kan føre ballastvann.

c)

 

Sedimenter: Bunnfall fra ballastvann.

Trer i kraft 1 juli 2010.

§ 3

Unntak

Forskriften gjelder ikke når utilsiktet utslipp eller inntrengning av ballastvann og sedimenter

skjer som følge av skade på et skip eller et skips utstyr, og alle rimelige forholdsregler er tatt

for å hindre eller minske utslippet før og etter skaden, eller etter utslippet ble oppdaget.

Forskriftens krav om håndtering av ballastvann og sedimenter gjelder ikke i nødssituasjoner

når inntak eller utslipp av ballastvann og sedimenter er nødvendig av hensyn til skipets sikkerhet,

de ombordværendes helse eller for å redde liv til sjøs.

Sjøfartsdirektoratet kan i særskilte tilfeller med økt risiko for introduksjon av fremmede

arter, for eksempel ved algeoppblomstringer, fastsette strengere krav til håndtering av ballastvann

og sedimenter enn hva som følger av denne forskriften.

Trer i kraft 1 juli 2010.

§ 4

Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad gi fravik fra forskriftens krav.

Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig, og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig.

Fraviket må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

Trer i kraft 1 juli 2010.

Kapittel 2

Krav til håndtering av ballastvann

§ 5

Håndtering av ballastvann

Skip som skal slippe ut ballastvann, og som har tatt dette opp fra områder utenfor regionen

i vedlegg 1 punkt 1.1, eller fra et annet område innen regionen enn det området det skal slippes

ut i, skal håndtere ballastvannet ved utskifting, rensing eller levering til mottaksanlegg i henhold

til dette kapittelet.

Trer i kraft 1 juli 2010.

Ballastvannforskriften Avsnitt 2.5

306

§ 6

Utskifting av urenset ballastvann

Ved utskifting av ballastvann skal minst 95 prosent av volumet i samtlige av de ballastvanntanker

som skal benyttes ved havneanløp skiftes ut. Gjennompumping av tre ganger volumet

i hver ballastvanntank er likestilt med dette kravet.

Urenset ballastvann kan kun slippes ut på havdyp over 200 meter minst 200 nautiske mil fra

nærmeste land. Dersom dette ikke er mulig, kan ballastvann slippes ut på havdyp over 200

meter minst 50 nautiske mil fra nærmeste land. Nærmeste land måles fra grunnlinjen der territorialfarvannet

beregnes.

I havområder der avstanden fra land eller dyp ikke oppfyller kriteriene i andre ledd, skal ballastvann

skiftes ut i utskiftingsområder som er inntatt i vedlegg 1 punkt 1.2 til forskriften. Dersom

heller ikke dette er mulig, skal ballastvann skiftes ut før skipet ankommer norsk territorialfarvann.

Kravene til utskifting gjelder ikke dersom skipet må avvike fra sin planlagte reise eller blir

unødig forsinket. Utskifting av ballastvann skal likevel gjennomføres så langt fra kysten som

mulig.

Kravene til utskifting gjelder ikke dersom skipsføreren med rimelig grunn finner at utskiftingen

vil sette sikkerheten eller stabiliteten til skipet, mannskapet eller passasjerene i fare på

grunn av dårlig vær, utformingen av eller påkjenningene på skipet, utstyrssvikt eller annet

ekstraordinært forhold.

Endret ved forskrift 24. juni 2010 nr. 966 (i kraft 1. juli 2010).

§ 7

Rensing av ballastvann

Dersom rensing benyttes skal ballastvannet renses med teknologi som er godkjent i henhold

til IMOs retningslinjer før det slippes ut.

Renset ballastvann som slippes ut, skal inneholde færre enn 10 levedyktige organismer pr.

kubikkmeter større enn eller lik 50 mikrometer i minstemål, og færre enn 10 levedyktige organismer

pr. milliliter mindre enn 50 mikrometer i minstemål og større enn eller lik 10 mikrometer

i minstemål.

Utslippet av indikatorbakterier skal ikke overstige følgende konsentrasjoner:

a)

 

Vibrio cholerae O1 og O139 (toksigene kolerabakterier): mindre enn 1 kolonidannende

enhet (kde) pr. 100 milliliter eller mindre enn 1 kde pr. 1 gram (våtvekt) dyreplanktonprøver

b)

 

Escherichia coli (E. coli; tarmbakterie): mindre enn 250 kde pr. 100 milliliter

c) Intestinale enterokokker (tarmbakterier): mindre enn 100 kde pr. 100 milliliter.

Kravene i første til tredje ledd gjelder ikke for skip som deltar i et program for utprøving av

ny ballastvannteknologi de første fem årene etter at skipet har installert slik teknologi eller

skulle ha installert godkjent ballastvannteknologi. Programmet må være godkjent i henhold til

IMOs retningslinjer.

Trer i kraft 1 juli 2010.

§ 8

Levering av ballastvann til mottaksanlegg

Dersom ballastvann leveres til mottaksanlegg skal det skje til et mottaksanlegg i henhold til

forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

kapittel 20.

Trer i kraft 1 juli 2010.

Avsnitt 2.5 Ballastvannforskriften

307

IV

VIII

§ 9

Plan for håndtering av ballastvann og sedimenter

fra ballastvanntanker

Ethvert skip skal ha om bord en plan for håndtering av ballastvann og sedimenter.

Planen skal være spesifikk for det enkelte skip og inneholde en detaljert beskrivelse av

hvilke tiltak og rutiner som skal treffes for å oppfylle forskriftens krav for håndtering av ballastvann

og sedimenter.

Det skal framgå av planen hvilke offiserer om bord som har ansvaret for at planen gjennomføres

på en forsvarlig måte.

Planen skal være skrevet på arbeidsspråket til skipet. Dersom det brukes et annet språk enn

engelsk, fransk eller spansk, skal det ligge ved en oversettelse til et av disse språkene.

Planen skal være godkjent i henhold til IMOs retningslinjer.

Trer i kraft 1 juli 2010.

§ 10

Ballastvanndagbok

For norske skip skal ballastvanndagbok føres i samsvar med forskrift 15. september 1992

nr. 693 om innretning og føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger.

For utenlandske skip skal føring skje i ballastvanndagbok eller dekksdagboken i henhold til

følgende krav:

a) Ballastvanndagboken skal inneholde opplysninger som framgår av vedlegg 2.

b) Ballastvanndagboken skal være skrevet på arbeidsspråket som benyttes om bord på skipet.

Dersom det brukes et annet språk enn engelsk, skal det ligge ved en oversettelse til

engelsk.

c) Ved utslipp av ballastvann, i forbindelse med levering til mottaksanlegg, eller ved utilsiktet

eller uvanlig utslipp av ballastvann, skal det gjøres en innførsel i ballastvanndagboken

der forholdene rundt, og årsaken til, utslippet beskrives.

d) Hver arbeidsoperasjon som gjelder ballastvann skal innføres fullstendig og uten forsinkelse

i ballastvanndagboken. Hver innførsel skal undertegnes av offiseren som er ansvarlig

for vedkommende operasjon, og hver utfylt side skal undertegnes av skipsføreren.

e) Når det kreves av et skip at det skal gjennomføre ballastvannutskiftning, og skipet ikke

gjør det i samsvar med § 6, skal årsakene innføres i ballastvanndagboken.

f) Dagbøker skal, unntatt på ubemannede skip under slep, oppbevares om bord på et slikt

sted at de er lett tilgjengelige for kontroll til enhver rimelig tid. De skal oppbevares i minst

3 år etter at siste innførsel er blitt foretatt og deretter under rederiets kontroll i minst 2 år

til. Selges skipet skal skipets tidligere eier (selgeren) oppbevare dagbøkene i land.

Endret ved forskrift 24. juni 2010 nr. 966 (i kraft 1. juli 2010).

§ 11

Besiktelse og sertifisering

Norske skip som benytter teknologi for rensing av ballastvann og med bruttotonnasje på 400

eller mer, skal besiktes og sertifiseres av Sjøfartsdirektoratet. Dette kravet gjelder ikke for

flyttbare innretninger.

Trer i kraft 1 juli 2010.

Ballastvannforskriften Avsnitt 2.5

308

Kapittel 3

Avsluttende bestemmelser

§ 12

Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2010.

Endret ved forskrift 27 nov 2009 nr. 1415.

Vedlegg 1

1.1 Region for opptak av ballastvann:

Regionen består av følgende områder;

I: Barentshavet, Norskehavet,

II: Nordsjøen,

Avsnitt 2.5 Ballastvannforskriften

309

IV

VIII

Koordinater for regionen og områdene;

1.2 Utskiftingsområder for ballastvann

Områder for utskifting av urenset ballastvann:

Område Grense i nord Grense i øst Grense i sør Grense i vest

Område I

Barentshavet

Norskehavet

Nordpolen Ø 51° fra Nordpolen til

den russiske kysten,

videre sør langs den

russiske og den norske

kysten til N 62°

Fra norske kysten vestover

langs N 62° til V 05°

Fra N 62° V 05° sørover

langs V 05° til N 60°

Fra N 60° V 05° vestover

langs N 60° til V 08°

Fra N 60° V 08° nordvestover

til N 62° til V 10°

Fra N 62° til V 10° vestover

til N 62° til V 30°

Fra N 62° V 30°: trekk en

linje til St. Johns Newfoundland

(N 47° V 53°)

Linjen vil krysse V 42°

nær N 55°

Fra N 59° V 42° til N 59°

V 44°

Sør for N 59°:

V 42° Nord for

N 59°: V 44°

og kystlinjen til

Grønland

Område II

Nordsjøen

N 62° I Kattegat, nordover

ved linjen fra Hasenore

Hoved (DK) til Gniben

Odde (DK) og fra Gilbjerg

Hoved (DK) til

Kullen (S)

For øvrig kystlinjen til

Norge, Danmark, Tyskland,

Nederland, Belgia

og Frankrike

N 48° fra kysten av Bretagne

til N 48° V 05°

V 05° og den

britiske kystlinje

Oversiktskart

Ballastvannforskriften Avsnitt 2.5

310

1.

 

Røst–Tromsø: Området er avgrenset sørover av område 2. Mot kysten er grensen langs territorialgrensen

(12 nm). Vest er området avgrenset 50 nm fra kysten. Nordlig grense går

ved Tromsøflaket.

Koordinater for utskiftingsområde 1:

Nord Øst Nord Øst

66° 53’ 010° 04’ 69° 52’ 016° 47’

67° 25’ 009° 40’ 69° 41’ 016° 44’

67° 51’ 009° 52’ 69° 31’ 015° 43’

68° 13’ 010° 43’ 69° 14’ 014° 46’

68° 45’ 011° 22’ 68° 51’ 013° 53’

68° 54’ 011° 58’ 68° 28’ 013° 15’

69° 16’ 012° 32’ 68° 18’ 012° 41’

69° 38’ 013° 24’ 68° 01’ 012° 17’

69° 59’ 014° 29’ 67° 49’ 012° 9’

70° 12’ 015° 36’ 67° 35’ 011° 25’

70° 54’ 017° 11’ 67° 24’ 011° 18’

70° 12’ 017° 24’ 66° 49 011° 51’

Avsnitt 2.5 Ballastvannforskriften

311

IV

VIII

2.

 

Norskehavet: Utskiftingsområdet er avgrenset sørover av Møreplatået. Mot kysten er grensen

lagt langs 20 nm, mens det er avgrenset 50 nm vestover.

Koordinater for utskiftingsområde 2:

Nord Øst

62° 35’ 004° 13’

62° 41’ 003° 34’

63° 16’ 004° 40’

63° 43’ 005° 55’

64° 28’ 006° 59’

64° 43’ 007° 43’

65° 12’ 008° 41’

66° 53’ 010° 04’

66° 50’ 011° 29’

66° 26’ 010° 56’

65° 43’ 010° 28’

64° 59’ 009° 43’

64° 28’ 008° 45’

64° 10’ 007° 49’

63° 29’ 006° 48’

63° 18’ 006° 26’

63° 17’ 005° 26’

Ballastvannforskriften Avsnitt 2.5

312

3.

 

Vestlandskysten: Området er avgrenset sør- og vestover av forekomsten av offshoreinstallasjoner.

Mot kysten er grensen lagt langs 12 nm. I nord er grensen satt der Møreplatået

begynner.

Koordinater for utskiftingsområde 3:

Nord Øst

57° 44’ 002° 53’

60° 27’ 003° 6’

60° 59’ 002° 46’

61° 47’ 002° 51’

62° 41’ 003° 35’

62° 28’ 004° 55’

62° 16’ 004° 40’

61° 41’ 004° 09’

61° 01’ 004° 05’

60° 16’ 004° 30’

59° 40’ 004° 40’

59° 16’ 004° 27’

59° 09’ 004° 32’

58° 55’ 005° 00’

58° 34’ 005° 12’

58° 14’ 005° 40’

57° 49’ 004° 49’

In progress

Sidens navn her...Ballastvannforskriften

Nyeste kommentarer

05.03 | 19:52

I hope as many as possible comment my ide for next generation ballast free ships.

05.03 | 19:39

I hope as many as possible comment my ide for next generation ballast free ships. Today ship need to take ballast onboard ballast when they cross an ocean in light draft. Light draft can be du to high volume cargoes with low weight or the ship is empty. A